Fasilitas
Unit
Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2017/2018
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-106#KAM Sejarah Islam Periode Modern II A Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
2 07:00-08:40 FA-405 Historiografi B Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
3 07:00-08:40 FA-408#SEN Sejarah Umat Islam Indonesia C Fatiyah, S.Hum., M.A#197001291999031002
(19811206 201101 2 003)
4 07:00-08:40 FA-409#RAB Sejarah Islam Periode Modern II D Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
5 07:00-08:40 FA-412#RAB Seminar Sejarah B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
6 08:50-10:30 FA-311#KAM Sejarah Islam Periode Modern II C Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
7 08:50-10:30 FA-407 Pengantar Ilmu Budaya B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
8 08:50-10:30 FA-412#SEL Sejarah Umat Islam A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.#195005051977011001
(19700117 199903 1 001)
9 10:40-12:20 FA-107#KAM Sejarah Islam Periode Modern II B Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
10 10:40-12:20 FA-406#RAB Seminar Sejarah C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
11 10:40-12:20 FA-410 Tauhid C Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
12 10:40-12:20 FA-412 Sejarah dan Teori Sosial C DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
13 13:25-15:05 FA-306 Sejarah dan Teori Sosial A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
14 13:25-15:05 FA-405#KAM Seminar Sejarah A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
15 13:25-15:05 FA-408 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia C Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
16 13:25-15:05 FA-412 Sejarah Islam Minoritas B Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
17 13:25-15:55 FA-107 Dasar-dasar Ilmu Sejarah B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
18 13:25-15:55 FA-410 Al-Qur'an dan Hadis A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
19 15:30-17:10 FA-105 Pengantar Studi Islam C DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
20 15:30-17:10 FA-106 Filsafat Ilmu B Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
21 15:30-17:10 FA-406#KAM Situs-Situs Islam Indonesia A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
22 15:30-17:10 FA-409 Antropologi C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
23 15:30-17:10 FA-412 Sejarah Islam Minoritas A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
24 17:20-19:00 FA-104 Pancasila A DRS. BADRUN, M.SI
(19631116 199203 1 003)
25 17:20-19:00 FA-107#RAB Sejarah Islam Periode Pertengahan A PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-305 Historiografi A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
2 07:00-08:40 FA-404 Bahasa Arab I A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
3 07:00-08:40 FA-405#SEL Sejarah Umat Islam C Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.#195505011998121002
(19700117 199903 1 001)
4 07:00-08:40 FA-410 Pancasila A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
5 08:50-10:30 FA-305 Pengantar Ilmu Budaya A DRS. BADRUN, M.SI
(19631116 199203 1 003)
6 08:50-10:30 FA-405 Arsitektur Islam C Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
7 08:50-10:30 FA-410 Logika B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
8 10:40-12:20 FA-106 Fikih dan Usul Fikih A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
9 10:40-12:20 FA-407 Penelitian Arsip A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
10 10:40-12:20 FA-409 Bahasa Indonesia B Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
11 10:40-12:20 FA-410 Logika C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
12 13:25-15:05 FA-106 Fikih dan Usul Fikih B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
13 13:25-15:05 FA-407 Arsitektur Islam B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
14 13:25-15:05 FA-409 Bahasa Indonesia A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
15 13:25-15:55 FA-408#RAB Sejarah Umat Islam Indonesia A DRS. MUSA, M.SI#196311161992031003
(19620912 199203 1 001)
16 15:30-17:10 FA-106 Pengantar Studi Islam B DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
17 17:20-19:00 FA-104 Pengantar Ilmu Sejarah A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-404#JUM Teori Kebudayaan A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
2 07:00-08:40 FA-405 Pengantar Ilmu Budaya A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
3 08:50-10:30 FA-306 Sejarah dan Teori Sosial B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
4 08:50-10:30 FA-405 Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
5 08:50-10:30 FA-406 Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
6 08:50-10:30 FA-409#JUM Situs-Situs Islam Indonesia C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
7 10:40-12:20 FA-107#RAB Sejarah Umat Islam B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.#195005051977011001
(19700117 199903 1 001)
8 10:40-12:20 FA-405 Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan D Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
9 10:40-12:20 FA-406 Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan B Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
10 13:25-15:05 FA-304 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
11 13:25-15:55 FA-403 Al-Qur'an dan Hadis B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
12 15:30-17:10 FA-306 Filsafat Ilmu D DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
13 15:30-17:10 FA-409 Antropologi A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
14 15:30-17:10 FA-412#JUM Situs-Situs Islam Indonesia B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
15 17:20-19:00 FA-105 Bahasa Indonesia A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-308 Historiografi D Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
2 07:00-09:30 FA-410 Al-Qur'an dan Hadis C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
3 08:50-10:30 FA-306 Pancasila B DRS. BADRUN, M.SI
(19631116 199203 1 003)
4 08:50-10:30 FA-407 Sejarah dan Teori Sosial D DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
5 10:40-12:20 FA-405 Bahasa Indonesia C Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
6 10:40-12:20 FA-407 Arsitektur Islam A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
7 10:40-12:20 FA-409 Penulisan Karya Ilmiah C Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
8 10:40-12:20 FA-410 Tauhid A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
9 10:40-12:20 FA-412 Penelitian Arsip C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
10 13:25-15:05 FA-305 Sejarah Islam Minoritas C Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
11 13:25-15:05 FA-311 Pancasila C DRS. BADRUN, M.SI
(19631116 199203 1 003)
12 13:25-15:05 FA-408 Logika A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
13 13:25-15:05 FA-410 Tauhid B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
14 15:30-17:10 FA-305 Sejarah Islam Minoritas D Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
15 15:30-17:10 FA-306 Filsafat Ilmu C DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
16 15:30-17:10 FA-404 Tauhid A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
17 15:30-17:10 FA-406 Penulisan Karya Ilmiah B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
18 15:30-17:10 FA-408 Fikih dan Usul Fikih C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2 07:00-08:40 FA-306 Historiografi C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
3 07:00-09:30 FA-107 Dasar-dasar Ilmu Sejarah C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
4 08:50-10:30 FA-104 Filsafat Ilmu A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
5 08:50-10:30 FA-306 Penulisan Karya Ilmiah A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
6 08:50-10:30 FA-308#SEL Sejarah Umat Islam Indonesia B DRS. MUSA, M.SI#197010081998032001
(19620912 199203 1 001)
7 08:50-10:30 FA-412 Penelitian Arsip B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
8 13:25-15:05 FA-306 Penelitian Arsip D Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
9 13:25-15:05 FA-308 Antropologi B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
10 13:25-15:05 FA-412#JUM Teori Kebudayaan B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
11 13:25-15:55 FA-107 Dasar-dasar Ilmu Sejarah A Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S
(19511220 198003 1 003)
12 15:30-17:10 FA-105 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia B DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
13 15:30-17:10 FA-308 Antropologi D Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
14 15:30-17:10 FA-406 Pengantar Ilmu Budaya C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Ushul Fiqh/Fiqh A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
2 07:00-10:20 FA-106 Kuliah Kerja Nyata A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
3 08:50-10:30 FA-104 Logika A Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
4 13:00-14:30 FA-104 Sejarah Islam Periode Klasik I A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
5 13:25-15:55 FA-105 Al-Qur'An/Al-Hadits A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
6 14:50-16:30 FA-104 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-12:00 FA-104 Skripsi A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
2 07:00-12:00 FA-105 Skripsi B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
3 07:00-12:00 FA-106 Skripsi C Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(19500505 197701 1 001)
4 07:00-12:00 FA-107 Skripsi D PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
5 07:00-12:00 FA-304 Skripsi E DRS. BADRUN, M.SI
(19631116 199203 1 003)
6 07:00-12:00 FA-305 Skripsi F Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
7 07:00-12:00 FA-306 Skripsi G Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
8 07:00-12:00 FA-307 Skripsi H DRS.H. JAHDAN IBNU HUMAM SALEH, MS
(19540212 198103 1 008)
9 07:00-12:00 FA-308 Skripsi I Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
10 07:00-12:00 FA-311 Skripsi J Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
11 07:00-12:00 FA-403 Skripsi K Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
12 07:00-12:00 FA-404 Skripsi L DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
13 07:00-12:00 FA-405 Skripsi M Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
14 07:00-12:00 FA-406 Skripsi N Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
15 07:00-12:00 FA-407 Skripsi O Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
16 07:00-12:00 FA-408 Skripsi P Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
17 07:00-12:00 FA-409 Skripsi Q Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
18 07:00-12:00 FA-410 Skripsi R Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
19 07:00-12:00 FA-412 Skripsi S Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
20 12:05-17:05 FA-104 Skripsi T Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
21 12:05-17:05 FA-105 Skripsi U Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom