Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2022/2023

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104#RAB Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan A Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
2 07:00-08:40 FA-304 Penulisan Karya Ilmiah A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
3 07:00-08:40 FA-308#KAM Sejarah Pemikiran Islam A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
4 07:00-08:40 FA-403#RAB Bahasa Sumber B Ilmiawati Safitri, SS., M.A.
(19921024 000000 2 301)
5 07:00-08:40 FA-404 Pengantar Ilmu Budaya A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
6 08:50-10:30 FA-104#RAB Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan B PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
7 08:50-10:30 FA-404 Pengantar Ilmu Budaya B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
8 08:50-10:30 FA-407 Bahasa Indonesia A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
9 08:50-10:30 FA-410 Penulisan Karya Ilmiah B Dr. Muhammad Wildan, M.A.#199202082022032001
(19710403 199603 1 001)
10 08:50-10:30 FA-412 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
11 10:40-12:20 FA-305#SEL Pengantar Studi Islam B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
12 10:40-12:20 FA-406#RAB Sejarah Umat Islam Masa Modern A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
13 10:40-12:20 FA-407#RAB Sejarah Pemikiran Islam C Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
14 10:40-12:20 FA-412#RAB Bahasa Sumber A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
15 10:40-13:10 FA-408 Dasar-Dasar Ilmu Sejarah C DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
16 13:25-15:05 FA-305#RAB Sejarah Dunia A Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
17 13:25-15:05 FA-404 ushul Fiqh/Fiqh B Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
18 13:25-15:05 FA-407#RAB Museologi A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
19 13:25-15:05 FA-408 Bahasa Indonesia B DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
20 13:25-15:05 PPB-307#RAB Sejarah Umat Islam Minoritas A Dr. Sujadi, M.A.
(19701009 199503 1 001)
21 15:30-17:10 FA-305#RAB Sejarah Dunia B Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
22 15:30-17:10 FA-403 Penulisan Karya Ilmiah C Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
23 15:30-17:10 FA-404 ushul Fiqh/Fiqh C Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
24 15:30-17:10 FA-407 Sejarah Kebudayaan Indonesia C Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
25 15:30-17:10 FA-412#SAB Penelitian Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
26 17:20-22:20 FA-306 Skripsi A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104#JUM Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan C PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM#198902090000001101
(19550501 199812 1 002)
2 07:00-08:40 FA-105#RAB Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(19561013 198103 1 003)
3 07:00-08:40 FA-308 Filsafat Kebudayaan A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
4 07:00-08:40 FA-403#JUM Museologi C Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
5 07:00-08:40 FA-405#KAM Penelitian Sejarah B Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
6 07:00-08:40 FA-412 ushul Fiqh/Fiqh A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
7 08:50-10:30 FA-107 Sejarah Agama-Agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
8 08:50-10:30 FA-306 Ulumul Qur'an A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
9 08:50-10:30 FA-403#KAM Penelitian Sejarah C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
10 08:50-10:30 FA-406#RAB Sejarah Dunia C Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
(19700117 199903 1 001)
11 08:50-10:30 FA-407#KAM Pengantar Studi Islam C Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
12 10:40-12:20 FA-106 Pancasila A Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
13 10:40-12:20 FA-107 Sejarah Agama-Agama B Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
14 10:40-12:20 FA-305 Filsafat Kebudayaan A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
15 10:40-12:20 FA-306 Tauhid B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
16 10:40-13:10 FA-403 Dasar-Dasar Ilmu Sejarah B Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
17 13:25-15:05 FA-306#KAM Sejarah Pemikiran Islam A Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
(19630306 198903 1 010)
18 13:25-15:05 FA-403 Tauhid C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
19 13:25-15:05 FA-406 Ulumul Qur'an B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.#199405080000001101
(19730108 199803 1 010)
20 15:30-17:10 FA-403#KAM Sejarah Pemikiran Islam B Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum#198902090000001101
(19630306 198903 1 010)
21 15:30-17:10 FA-405#JUM Filologi Jawa dan Melayu A Dr. Maharsi, M.Hum.
(19711031 200003 1 001)
22 15:30-17:10 FA-406 Ulumul Qur'an C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.#199405080000001101
(19730108 199803 1 010)
23 15:30-17:10 FA-407#KAM Bahasa Sumber C Ilmiawati Safitri, SS., M.A.
(19921024 000000 2 301)
24 17:20-19:50 FA-106 Filsafat Sejarah A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
25 17:20-20:40 FA-304 Kuliah Kerja Nyata A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-408#RAB Museologi B Muhammad Bagus Febriyanto, M.Hum.
(19900215 201903 1 005)
2 08:50-10:30 FA-107 Sejarah Agama-Agama C Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
3 10:40-12:20 FA-305 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial C Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
4 10:40-12:20 FA-306 Ulumul hadis B Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
5 10:40-12:20 FA-404#JUM Sejarah Umat Islam Masa Modern B Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
6 10:40-12:20 FA-412 Bibliografi Sejarah A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
7 10:40-12:20 PPB-308 Peradaban Islam C Prof. Dr. H. Machasin, M.A.#198902090000001101
(19561013 198103 1 003)
8 10:40-13:10 FA-107 Dasar-Dasar Ilmu Sejarah A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
9 13:25-15:05 FA-305 Filsafat Kebudayaan C Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
10 13:25-15:05 FA-406 Ulumul hadis C Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
11 13:25-15:05 FA-407#JUM Penelitian Sejarah A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
12 13:25-15:05 PPB-308#JUM Sejarah Umat Islam Masa Pertengahan A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
13 15:30-17:10 FA-305 Filsafat Kebudayaan B Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
14 17:20-19:50 FA-104 Dasar-dasar Ilmu Sejarah A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-306 Penelitian Arsip C Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
2 07:00-08:40 FA-309 Penelitian Arsip A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
3 07:00-08:40 FA-409 Sejarah Kebudayaan Indonesia A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
4 07:00-08:40 FA-412 Bahasa Indonesia C Dr. Muhammad Wildan, M.A.#199202082022032001
(19710403 199603 1 001)
5 08:50-10:30 FA-107 Sejarah Agama-agama A Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
(19580117 198503 2 001)
6 08:50-10:30 FA-305 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
7 08:50-10:30 FA-404 Ulumul hadis A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
8 08:50-10:30 FA-409 Sejarah Kebudayaan Indonesia B Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)
9 10:40-12:20 FA-106 Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
10 10:40-12:20 FA-305 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia B Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
(19680212 200003 1 001)
11 10:40-12:20 FA-403 Penelitian Arsip A Fatiyah, S.Hum., M.A
(19811206 201101 2 003)
12 10:40-12:20 FA-405 Penelitian Arsip B Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
13 10:40-12:20 FA-409 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
14 10:40-12:20 PPB-307 Logika A DRS. MUSA, M.SI
(19620912 199203 1 001)
15 13:25-15:05 FA-104 Peradaban Islam A Kholili Badriza, Lc., M.Hum.
(19921003 202012 1 003)
16 13:25-15:05 FA-409 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial B Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
17 13:25-15:05 PPB-307 Penulisan Karya Ilmiah A Dr. Muhammad Wildan, M.A.
(19710403 199603 1 001)
18 15:30-17:10 FA-405 Bibliografi Sejarah A Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 08:50-10:30 FA-106 Pancasila C Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
2 08:50-10:30 FA-403 Tauhid A Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
(19710430 199703 2 002)
3 13:25-15:05 FA-106 Pancasila B Dr. Badrun, M.Si.
(19631116 199203 1 003)
4 13:25-15:05 FA-305 Bibliografi Sejarah C Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
5 13:25-15:05 FA-308 Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
6 15:30-17:10 FA-304 Peradaban Islam B Prof. Dr. H. Machasin, M.A.#199405080000001101
(19561013 198103 1 003)
7 15:30-17:10 FA-308 Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia A Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
(19701008 199803 2 001)
8 15:30-17:10 FA-408 Bibliografi Sejarah B Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
(19700216 199403 2 013)
9 17:20-19:00 FA-104 Pengantar Studi Islam A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 08:50-10:30 FA-305 Bahasa Indonesia A Herawati, S.Ag., M.Pd.
(19720424 199903 2 003)
2 13:25-15:05 FA-107 Pengantar Ilmu Budaya A Dra. Soraya Adnani, M.Si.
(19650928 199303 2 001)
3 15:30-17:10 FA-106 Sejarah Kebudayaan Indonesia A Riswinarno, S.S., M.M.
(19700129 199903 1 002)